برچسب: مطالعه

۳

شهید اهل مطالعه

در روستا؛ بچه ها هر وقت او را می دیدند، سرش توی کتاب بود. از کتاب خواندن خسته نمی شد.