خاطرات

گوش به فرمان امام(ره)

گوش به فرمان امام دو عملیات والفجر مقدماتی [بهمن 1361] و والفجر یک [فروردین 1362]، از دو لشکر تهران تلفات زیادی گرفته بود و این ضربه سختی برای فرماندهان این دو لشکر بود. خبر شهادت ابراهیم هادی، یل اطلاعات عملیات، دل من و…

HomeCategoriesAccountCart
Search