برچسب: بازی دراز

۰

درد را دوست دارم!

اردیبهشت ۱۳۶۰ بود که طرح آزادسازی ارتفاعات بازی‌دراز در دستور کار قرار گرفت. محسن وزوایی هم در تمام مراحل شناسائی این حمله حضور داشت و همانجا بود که با خلبان شهید شیرودی ارتباط صمیمانه‌ای...

۰

فرمانده اصلی

فقط ۶ نفر توانستند خودشان را بالای ارتفاع ۱۰۵۰ «بازی دراز» برسانند. فرمانده این عملیات حساس؛ «محسن وزوایی» بود. عملیات سختی بود. دشمن بعثی؛ آشکارا و در مقابل بود. دشمن نفوذی و منافقین و...