فهرست شهدای لشکر۱۰ سید الشهدا در عملیات کربلای ۸

فهرست شهدای عملیات کربلای۸ (شلمچه) لشکر۱۰ حضرت سید الشهداء علیه السلام – ۱۳۶۶/۱/۱۸

ردیفنام خانوادگینامنام پدرنام مادرتاریخ ولادتتاریخ شهادتعضویتنام ردهمحل مزار
۱امیرآبادیحسینعلیعبدالهزهرا۱۳۴۷۲۰/۱/۶۶رسمیح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۶ ش۹۶
۲احمدیکورشبهرامبلقیس۱۳۵۰۱۹/۱/۶۶بسیجح زینبکرج – امامزاده محمد
۳اسماعیلیمصطفیمحمدرضا ۱۳۴۶۱۸/۱/۶۶بسیجح قاسمشهر خمین
۴آروئیسعیدحسنشهربانو۱۳۵۰۲۲/۱/۶۶بسیجح قاسمبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۳ ش۱۸
۵آزادفلاحموسیقاسماقدس۱۳۴۷۲۰/۱/۶۶بسیجح قاسمکرج – نظرآباد
۶اخلاص مندعلی محمدقاسم ۱۳۴۶۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – امامزاده محمد
۷اوریاتاحمدحسینزهرا۱۳۴۲۲۵/۱/۶۶بسیجعلی اکبربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۶ ش۱۸
۸ایزدبینحسینناصرسلطنت۱۳۴۶۲۰/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – امامزاده محمد
۹اشجع زادهقاسمعباسعلیزهرا۱۳۴۳۲۴/۱/۶۶بسیجنینواورامین، سید فتح الله
۱۰ایلخانمحمودمحمدثریا۱۳۴۱۱۸/۱/۶۶بسیجنینوابهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۱ ش۵
۱۱احمدیعلیرضاغلامرضاملک سیما۱۳۲۳۲۲/۱/۶۶بسیجقمرکرج – امامزاده محمد
۱۲احدیکاظمسبحانعلیکلثوم۱۳۴۶۱۹/۱/۶۶رسمیزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۱۰ ش۵
۱۳انارکیمحمدحسینحسنزبیده۱۳۴۰۱۸/۱/۶۶رسمیاطلاعاتبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۹ ش۳
۱۴ایرانفردامیروحیدجعفرزهرا۱۳۴۲۲۶/۱/۶۶رسمیاطلاعاتبهشت زهرا(س) ق۲۸ ر۷۹  ش۱
۱۵اقدامی راسته کناریاحمدعلی ۱۳۴۷۲۱/۱/۶۶بسیجبهداریگلزار شهدای گرمدره
۱۶بیاتجعفرماشاءاله ۱۳۴۷۸/۱/۶۶رسمیپشتیبانیشهریار – بی بی سکینه
۱۷بیاتمحمدتوکلکبری۱۳۵۰۱۹/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۷ ش۱۸
۱۸باقریابوالفضلقاسمپری۱۳۴۸۱۹/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۱۲ ش۱۷
۱۹بابائیرضاعلی اصغر ۱۳۴۹۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – بی بی سکینه
۲۰باقرزادهمسعودمحمدعلیمرضیه۱۳۴۹۱۶/۱/۶۶بسیجح قاسمبهشت زهرا(س) ق۲۷ ر۱۱۵ ش ب
۲۱بزرگی فیروزآبادمحمودعلی ۱۳۴۳۱۸/۱/۶۶بسیجح قاسمیزد میبد فیروز آّباد
۲۲بیاتغلامرضاحسینعلیخدیجه۱۳۵۲۲۳/۱/۶۶بسیجح قاسمبهشت زهرا(س) ق۲۷ ر۵۴ ش ث
۲۳بابالومحمودعلیمحمدسلیم ۱۳۴۸۲۱/۱/۶۶رسمیح زینبکرج – امامزاده محمد
۲۴باقری شاهیاحمدفریدونمعصومه۱۳۴۷۱۸/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۴۰ ر۱۷ ش۱۰
۲۵باقریحسنابراهیمحشمت۱۳۳۹۱۸/۱/۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۷ ر۵۳ ش۱/ت
۲۶برومندرضامحسنمعصومه۱۳۴۷۲۱/۱/۶۶بسیجالمهدیچیذر – امامزاده علی اکبر
۲۷بندسریرمضانعلییاورعلیزیور۱۳۴۸۲۱/۱/۶۶بسیجالمهدیگلزار شهدای یافت آباد
۲۸بهارلونصرالهامان اله ۱۳۳۵۲۰/۱/۶۶رسمیالمهدیشهریار – امامزاده اسماعیل
۲۹بهشتیسیدعلی اکبررشیدحلیمه۱۳۳۰۱۹/۱/۶۶رسمیالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۱۰ ش۴
۳۰پورسلیمانیمحموداحمدفاطمه۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۳۷ ش۲
۳۱پارسائیانحسنمحمدحسینربابه۱۳۴۷۲۰/۱/۶۶بسیجتخریببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۰ ش۱۸
۳۲ترامشلومهدیمحمدزرین تاج۱۳۵۰۱۹/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۴۷ ش۱۵
۳۳ترکمان پریرضاعلی کوثرفاطمه۱۳۴۹۲۴/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۳۹ ش۱۲
۳۴جلالیحسینمحمدابراهیمدختربس۱۳۴۰۲۰/۱/۶۶رسمیالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۱ ش۲
۳۵جمشیدیپرویزصدرالهکلثوم۱۳۴۵۲۱/۱/۶۶بسیجح زینبکرج – امامزاده محمد
۳۶جبرئیلیمحمدرضافاطمه۱۳۳۳۱۸/۱/۶۶بسیجح قاسمبهشت زهرا(س)ق۲۹ر۱۱۰ش۲
۳۷جعفرنیا دابانلویوسفطهماسگل آرا۱۳۴۷۱۸/۱/۶۶بسیجح قاسمبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۷ ش۲
۳۸جنگیرصفدرباقرخمار۱۳۴۷۲۹/۱/۶۶بسیجالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۸ ش۱۸
۳۹حاج ابول لومهدیقاسمفاطمه۱۳۴۶۲۱/۱/۶۶بسیجالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۶ ش۱۸
۴۰حسینی هراتسیدمجیدمحمدزهرا۱۳۴۵۲۱/۱/۶۶بسیجالمهدیچیذر – امامزاده علی اکبر
۴۱حاجی زادهاحمدغلامرضاربابه۱۳۴۶۸/۲/۶۶رسمیح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۹ ش۱۸
۴۲حبیبینجاتعلیقدرت ۱۳۴۶۲۰/۱/۶۶بسیجح زینبکرج – امامزاده محمد
۴۳حسینی کهدوئیسید ابوالحسنجعفرسکینه۱۳۴۷۲۰/۱/۶۶رسمیح قاسمرباط کریم  امامزاده عمادالدین(ع)
۴۴حاج قاسمیمهدیمحمدعزت۱۳۴۹۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – امامزاده محمد
۴۵حیدرینادررحیمحلیمه۱۳۴۱۱۸/۱/۶۶بسیج بهشت زهرا(س) ق۲۶ ر  ش۵۰
۴۶حاج حیدریسعیدعباسزهرا۱۳۴۹۱۸/۱/۶۶بسیجبهداریبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۱۱ ش۴
۴۷حبیبیمحمودمحمدعلیحاجیه۱۳۳۳۱۹/۱/۶۶بسیجبهداریکرج – امامزاده محمد
۴۸حقانی منتظریمحمدغلامرضااعظم۱۳۵۰۱۹/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۱۱ ش۱۸
۴۹خلیلیعلی اصغرعلیجهان۱۳۴۷۲۰/۱/۶۶بسیجبهداریفیروزکوه – گلزار بهشت فاطمه
۵۰خوشنودزادهنعمت الهمحمدرفیعسکینه۱۳۴۴۱۸/۱/۶۶بسیجمخابراتبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۲ ش۱۶
۵۱خادمیجعفرعلی ۱۳۳۹۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – امامزاده محمد
۵۲خصالیحسنعلیطیبه۱۳۴۹۱۸/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۴ ش۵
۵۳خیراله زادهنادرحسنشاه بیگم۱۳۴۲۱۹/۱/۶۶رسمیزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۵ ش۱۶۲
۵۴خواجه افضلمجیدعلیصدیقه۱۳۴۷۲۱/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹ ش
۵۵درخشانعلیرضاعزیزاله ۱۳۴۹۱۸/۱/۶۶بسیجح زینبشهریار – امامزاده اسماعیل
۵۶دقیقیمجتبیعلیرضوانه۱۳۵۰۱۹/۱/۶۶بسیجتخریبجاویدالاثر
۵۷دهقان مهرجردیاحمدمحمد ۱۳۴۴۱۸/۱/۶۶بسیجاطلاعاتکرج – امامزاده محمد
۵۸درودیانمحمدابوالقاسممعصومه۱۳۴۹۱۹/۱/۶۶بسیجالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۷۱ ش۳
۵۹دهقانیحمیدرضاغلامرضافاطمه۱۳۴۴۲۱/۱/۶۶بسیجالمهدیچیذر – امامزاده علی اکبر
۶۰رامجومحمدرضارمضانعلی ۱۳۴۹۱۹/۱/۶۶بسیجالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۳ ش۱۷
۶۱رحیمیغلامرضامحمدنبیاشرف۱۳۴۵۱۹/۱/۶۶بسیجالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۶۷ ش۱۸
۶۲رجبیمحمدمحمدحسینسریه۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجح قاسمبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۹ ش۵
۶۳روزی طلبناصرحسنزکیه۱۳۴۱۲۰/۱/۶۶رسمیح قاسمکرج – امامزاده محمد
۶۴ریاحیمحمدعلیابوالفضلسکینه۱۳۴۴۱۸/۱/۶۶رسمیاطلاعاتبهشت زهرا(س) ق۲۷ ر۵۲ش۱۳
۶۵رستمی جم نژادسبزعلیقربانعلیزینب۱۳۴۷۲۶/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۴۰ ر۳۴ ش۱۰
۶۶رنجبرپورعیسیهدایتحبیبه۱۳۱۸۱۹/۱/۶۶بسیجح زینبساوجبلاغ – شهرک هیو
۶۷رشوندلطف الهباب اله ۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرقزوین – الموت – روستای آوه
۶۸رضازاده آذریداودبابا ۱۳۳۴۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرتبریز – گلزار شهدای وادی رحمت
۶۹زارع بناد کوکیابوالقاسممحمدمعصومه۱۳۳۶۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبریزد – تفت – بنادکوک
۷۰زارعی حصاریجعفربهارعلی ۱۳۴۲۱۸/۱/۶۶بسیجح قاسمکرج – امامزاده محمد
۷۱زوارهعلی اصغرعقیلمنور۱۳۴۷۲۹/۱/۶۶بسیجعلی اصغرگلزارشهدای  یافت آباد
۷۲زندیهعلی اصغرمحمودشهربانو۱۳۳۵۱۹/۱/۶۶بسیجپدافندگلزار شهدای یافت آباد
۷۳سهیمیخسرونصرت اله  ۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – امامزاده محمد
۷۴سلوکی گل سفیدیسیدمصطفییوسف ۱۳۵۰۲۰/۱/۶۶بسیجالمهدیکرج – امامزاده محمد
۷۵سادات رسولسیدمحمدعلیعزیز ۱۳۰۷۲۲/۱/۶۶بسیج البرز – طالقان – ورکش
۷۶ساسانیمجتبیعلیگیلان۱۳۴۹۲۱/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۵۳ ر۱ ش۱۵
۷۷سامانی پورعلی اصغرحسینمحترم۱۳۴۹۱۹/۱/۶۶بسیجح زینبساوجبلاغ – شهرک هیو
۷۸سرایندهحسنکاظم ۱۳۴۶۲۱/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق ۲۹ ر ۹۱ ش۴
۷۹سلطانیاناردشیرجعفر ۱۳۴۸۱۹/۱/۶۶بسیجنینواساوجبلاغ – ینگی امام
۸۰شاه نظری عراقیاحمدرضایحییبتول۱۳۴۲۲۴/۱/۶۶بسیجاطلاعاتبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۲ ش۸
۸۱شیخمرتضییداله ۱۳۴۵۲۱/۱/۶۶بسیجمهندسیشهریار – امامزاده علی اقطس
۸۲سوریحسینابراهیمصغری۱۳۴۳۱۸/۱/۶۶رسمینینوابهشت زهرا(س) ق۲۸ ر۹۹ ش۱
۸۳سرمدیانحمیدرضانوروزعلیاشرف۱۳۴۹۲۲/۱/۶۶بسیجبهداریبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۷ ش۱۸
۸۴شریفیعلی(پیام)عبدالوهاب ۱۳۴۸۲۲/۱/۶۶بسیجتخریببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۲ ش۱۸
۸۵شاه بختیحسنمحمدباقرزهرا۱۳۳۹۲۳/۱/۶۶بسیجمخابراتاشتهاردامامزاده ام کبری و صغری
۸۶شریف زارعموسیمحمدمهدی ۱۳۴۹۱۹/۱/۶۶بسیجح زینباملش – سفیدآرین
۸۷شاه حسینیفرامرزمرتضیزینب۱۳۴۶۲۱/۱/۶۶بسیجالمهدیچیذر – امامزاده علی اکبر
۸۸شادمهرمحمدرمضان ۱۳۳۲۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – چهارصددستگاه
۸۹شقاقی وندمهدیمحمدتقیفاطمه۱۳۴۱۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرورامین – گلزار حسین رضا
۹۰صادقیهمایونقربانعلیفاطمه۱۳۴۵۱۸/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۷۵ ش۵
۹۱صاحبیفرزادمحمدعلی ۱۳۴۷۱۸/۱/۶۶بسیجکربلابهشت زهرا(س)ق۲۷ر۱۳ش۶
۹۲نصرت خواهجعفراله قلیگوهر۱۳۴۴۲۰/۱/۶۶بسیجتخریبآذربایجان، سلماس
۹۳صادقیانعلی اصغرطالبکبری۱۳۴۲۱۹/۱/۶۶رسمیتخریببهشت زهرا(س) ق۲۷ ر۱۲۵ ش۱۱
۹۴صفریبهمنمحمدعلیفاطمه۱۳۴۶۱۸/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۴۰ ر۱۹ ش۲۲
۹۵صادقیانصدرالهعنایت اله ۱۳۳۵۲۲/۱۶۶بسیجح زینبطالقان – گلزار شهدای شهرک
۹۶صیادی موبندانیفرهادمهدی ۱۳۴۵۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرگلزار شهدای لنگرود
۹۷علومیعلم الهملامجیدحقیقه۱۳۳۷۲۱/۱/۶۶بسیجالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۷ ش۳
۹۸عبدالوهابیمجیدحسینعلیمهین۱۳۴۵۱۹/۱/۶۶بسیجح زینبشهریار – باباسلمان
۹۹علیکاهیمحمودمسلم ۱۳۴۷۲۱/۱/۶۶بسیجپشتیبانیپیشوا، طارند
۱۰۰عبدلیجهانبخشعلی بخش ۱۳۴۱۲۰/۱/۶۶بسیجح زینبکرج – امامزاده محمد
۱۰۱عشقیعلیمحمد حسینعذرا۱۳۴۰۲۱/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۱۲ ش۱۶
۱۰۲عظیمی جعفرآبادیمحمدرضامنوچهر   بسیج آشتیان
۱۰۳علی بخشیمحمدذبیحعلی مولافاطمه۱۳۴۹۱۹/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۷ ش۵
۱۰۴عامریرضاقربانعلی ۱۳۴۹۲۲/۱/۶۶بسیجعلی اکبرگرمسار – کهن آبادان ارادان
۱۰۵عباسی کیانمنصورمحمد حنیفه ۱۳۳۲۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – امامزاده محمد
۱۰۶عقداییرامینابراهیم ۱۳۴۵۲۰/۱/۶۶بسیجح قاسممشهد – بهشت رضا(ع)
۱۰۷عبیرییدالهاسدالهمعصومه۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۵ ش۲
۱۰۸عربمجیدجوادزهرا۱۳۴۴۱۸/۱/۶۶بسیجزهیرورامین – جوادآباد
۱۰۹عسگریمحمدحسینطاهره۱۳۴۸۱۹/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۷ ش۵
۱۱۰علی بیگلومهدیرمضانفاطمه۱۳۴۲۱۸/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۹ ش۲
۱۱۱عزیزیرضامحمدشفیع ۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجکربلاکرج – امامزاده محمد
۱۱۲عرب سرخیحجت الهمحمدخورشید۱۳۴۰۲۲/۱/۶۶بسیجبهداریبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۷۸ ش۳
۱۱۳علی نجفیکیخسرومحمدحسین ۱۳۴۶۲۰/۱/۶۶بسیجبهداریبیجار – روستای دارغیاس
۱۱۴عطارباشیمحمدرضامحمودگوهر۱۳۴۴۲۱/۱/۶۶بسیجمخابراتبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۵ ش۳
۱۱۵غیورانمجتبیمهدیطاهره۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجالمهدیبهشت زهرا(س) ق۵۰ ر۵ ش۲۱
۱۱۶غلامیسیدعباساسماعیلمعصومه۱۳۴۶۲۱/۱/۶۶بسیجپشتیبانیبهشت زهرا(س) ق۲۸ ر۱ ش۱ مکرر
۱۱۷غرسبان روزبهانیمحسنعلی ۱۳۴۷۲۰/۱/۶۶بسیجح قاسمبروجرد
۱۱۸غلامحسینیمهرانتقیکافیه۱۳۴۶۱۸/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۰ ش۵
۱۱۹فرامرزیمجتبیصادق ۱۳۴۶۲۰/۱/۶۶بسیجالمهدیفرحزاد – امامزاده ابوطالب
۱۲۰فرحزادیحسینمحمدابراهیمفاطمه۱۳۴۰۲۰/۱/۶۶بسیجالمهدیجاویدالاثر
۱۲۱فرشته صنیعیفرشیدغلامعلینسا۱۳۴۲۱۹/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۴ ش۵
۱۲۲فیروزیمحسنهمت الهسروناز۱۳۴۸۲۶/۱/۶۶رسمیپدافندبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۵ ش۱۸
۱۲۳فرصیادرضاعبدالحسین ۱۳۴۷۱۸/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۱۰ ش۳
۱۲۴فیض آبادی فراهانیعباسذبیح الهکبری۱۳۴۱۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبربهشت زهرا(س) ق۲۴ ر۲۶ ش۱۷
۱۲۵قلیزادهاحدجعفرفاطمه۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجح قاسمبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۶ ش۲
۱۲۶قنقرهابراهیمرحیمطوبی۱۳۴۸۲۱/۱/۶۶بسیجح قاسمبهشت زهرا(س) ق۵۳ ر۱۹ش۳
۱۲۷قناعتیمجیدیوسفبتول۱۳۴۳۲۱/۱/۶۶بسیجکربلابهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۴ ش۲
۱۲۸قربانیانمجتبیرضاطوبی۱۳۵۰۱۸/۱/۶۶بسیجنینوابهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۴ ش۴
۱۲۹قرالوسیاوشعباسقلی ۱۳۴۵ بسیجمهندسیکرج – امامزاده محمد
۱۳۰قنبرمحمدناصر ۱۳۴۴۱۹/۱/۶۶بسیجتخریبکرج – امامزاده محمد
۱۳۱قشقائیداودابراهیمتوران۱۳۴۹۲۱/۱/۶۶بسیجالمهدیشهریار – کردزار
۱۳۲قویدلسیاوشحیف الههاجر۱۳۴۶۲۱/۱/۶۶بسیجالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۷۹ ش۳
۱۳۳قاسمیمحمدمحمودماهرخ۱۳۴۴۱۸/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۶ ش
۱۳۴قاسمیان دهکردیعلیرضارضاقلیکوکب۱۳۴۴۲۱/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۷ ش۱۸
۱۳۵قراچولومنوچهرناصرتمام زر۱۳۴۵۱۹/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۵۰ ر۷۹ ش۲۱
۱۳۶کشمیریابوالقاسمالیاسگلشاه۱۳۴۳۱۸/۱/۶۶رسمیامام سجادکرج – امامزاده محمد
۱۳۷کنی فردمهدیعباسعلیفاطمه۱۳۴۶۱۹/۱/۶۶رسمیالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۹ ش۴
۱۳۸کاشانی ادیبامیرمنصورمحمودنرجس۱۳۴۷۲۰/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۴۷ ش۱۴
۱۳۹کربلائیامیرقدرت الهصفیه۱۳۴۸۲۱/۱/۶۶بسیجح زینبشمیران میگون امامزاده میرسلیم
۱۴۰کریمیعلیحسینبتول۱۳۴۸۲۱/۱/۶۶بسیجح زینبشهریار- کردامیر
۱۴۱کلهرحسینعلیرحمت الهطیبه۱۳۳۴۱۹/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۸ ر۲۵ ش۱۸
۱۴۲کیاننیازعلیعطا اله ۱۳۱۵۱۸/۱/۶۶بسیجح زینبالبرز – نظرآباد – فخر ایران
۱۴۳کیانعیسیعلی ۱۳۳۶۱۸/۱/۶۶بسیجح زینبقزوین – آبیک
۱۴۴کاظم لوحسینعلیبالاخانم۱۳۴۸۱۹/۱/۶۶بسیجکربلاقدس – امامزاده ابوالحسن
۱۴۵کاههکاظمعباسعلیبتول۱۳۴۸۲۰/۱/۶۶رسمیعلی اکبربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۷۷ ش۱۷
۱۴۶کولیوندمحمدلطیف ۱۳۴۹۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – بی بی سکینه
۱۴۷کرمانشاهیحسینمحمدمعصومه۱۳۴۸۲۱/۱/۶۶بسیجح قاسمبهشت زهرا(س) ق۵۳ ر۱۱ش۴
۱۴۸کچوئیرضامحمودگوهر۱۳۴۶۱۸/۱/۶۶بسیجزهیرورامین – جوادآباد
۱۴۹کافی کنگاحمدحسینبی بی جان۱۳۳۳۱۸/۱/۶۶بسیجپدافندرباط کریم – امامزاده ابوطالب
۱۵۰کریمی محمدآبادحسینرجبعلیکنیزه۱۳۴۶۲۱/۱/۶۶بسیجنینوابهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۱ ش۲
۱۵۱کشاورز ترکقشمعلیاحمد علی ۱۳۴۷۲۸/۱/۶۶بسیجبهداریجاویدالاثر
۱۵۲کوثریحمیدرضاغلامحسینسکینه۱۳۴۴۱۹/۱/۶۶بسیجاطلاعاتبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۴ ش۱۰۸
۱۵۳لطفیحسینمحمدابراهیم ۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجح زینبکرج – امامزاده محمد
۱۵۴مختاریابوالقاسمخیراله ۱۳۴۵۲۴/۱/۶۶رسمیامام سجادکرج – امامزاده محمد
۱۵۵محمدیحسینیحییشکوفه۱۳۴۱۱۹/۱/۶۶رسمیح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۹ ش۲
۱۵۶محمدی عبدیعلیرضامحمدحسینهاجر۱۳۴۵۲۱/۱/۶۶بسیجح زینباراک – فراهان – خنجین
۱۵۷مصطفویمهدیقدرت اله ۱۳۵۱۱۸/۱/۶۶بسیجح زینبزنجان – بهشت فاطمه(س)
۱۵۸معدن دارغلامرضااصغر ۱۳۴۸۲۱/۱/۶۶بسیجح زینبساوجبلاغ – شهرک هیو
۱۵۹معلمی نژادمسعودعباسعلیایران۱۳۴۳۲۱/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۵ ش۴
۱۶۰ملیک زاریمحرمچوپاننجمه۱۳۴۵۱۹/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۸ ر۱۲۷ ش۱۴
۱۶۱منوچهریحجت الهصفت اله ۱۳۴۳۱۹/۱/۶۶بسیجح زینبکرج – امامزاده محمد
۱۶۲میرزائیغلامحسینغلامعباسفاطمه۱۳۳۹۲۱/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۰ ش۳
۱۶۳میرشفیعیسیدحسینحسنطاهره۱۳۵۰۲۰/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۶ ش۵
۱۶۴میرشفیعیانسیدابوالقاسممصطفیاحترام۱۳۴۹۱۹/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۷۸ ش۱۵
۱۶۵میرکیمحمدعلیمحمد ۱۳۴۷۲۱/۱/۶۶بسیجح زینبشهریار – امامزاده بی بی رقیه
۱۶۶محمدیعلیتیمور ۱۳۴۰۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – امامزاده محمد
۱۶۷مرزبان صدیقعلیرضاحیدرعلی ۱۳۴۷۱۸/۱/۶۶رسمیعلی اکبرشهر قدس – بهشت فاطمه(س)
۱۶۸مروتیفرهادعزت الهرقیه۱۳۴۵۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۵ ش۳
۱۶۹محمدیشهراممحمد ۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – امامزاده محمد
۱۷۰محمدبیگیمجتبیمرتضیصاحب ۱۳۴۷۱۹/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۷۶ ش۳
۱۷۱مشتاقیمرتضیحسینزهرا۱۳۴۸۲۰/۱/۶۶بسیجبهداریبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۱ ش۴
۱۷۲مؤمن کاخکیمنوچهرحسینفاطمه۱۳۴۵۲۵/۱/۶۶بسیجبهداریبهشت زهرا(س)ق۲۹ر۸۰ش۱۸
۱۷۳محمدیجعفرجوادفاطمه۱۳۳۷۲۳/۱/۶۶رسمیعملیاتکرج – امامزاده محمد
۱۷۴محمدپور کارگرجلیلحنیفهزینب۱۳۴۰۲۱/۱/۶۶بسیجاطلاعاتتبریز – گلزار وادی رحمت
۱۷۵معزپورمحمودعلی اصغرمهین۱۳۴۷۱۹/۱/۶۶بسیجمخابراتبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۱ ش۲
۱۷۶مشایخیسیدمحسنحسینملوک۱۳۴۹۱۹/۱/۶۶بسیجکربلابهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۶۸ ش۱۸
۱۷۷نقدیمهدیبهرام ۱۳۴۸۲۰/۱/۶۶رسمیکربلاکرج – امامزاده طاهر
۱۷۸نادریاحسانمحمدکبری۱۳۴۸۱۹/۱/۶۶بسیجالمهدیبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۱۱ ش۵
۱۷۹نصیبیمهدیاحمدمحترم۱۳۴۲۲۰/۱/۶۶بسیجالمهدیچیذر – امامزاده علی اکبر
۱۸۰نجار سالکیکاظمابراهیمشمسی۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجح قاسمبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۶ ش۵
۱۸۱ناطقیامیرحسینحمزهاقدس۱۳۵۰۱۸/۱/۶۶بسیجزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۷۳ ش۴
۱۸۲نطاق پور نوریعبدالهمحمدبلقیس۱۳۴۴۲۹/۱/۶۶بسیجعلی اصغربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۳ ش۸
۱۸۳نیکبختعلیمحمدصادقفرهنگ۱۳۴۶۱۸/۱/۶۶بسیجبهداریبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۷۷ ش۳
۱۸۴نورالهیسیدحسینعزیزام هانی۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجتخریبشهرقدس، بهشت فاطمه
۱۸۵نردافکنمحمدعلیاسدالهصغری۱۳۴۷۱۸/۱/۶۶بسیجاطلاعاتکرج – امامزاده محمد
۱۸۶نقویجوادمحمود علیبتول۱۳۴۶۱۹/۱/۶۶بسیجح زینبشهریارامام زاده قاسم
۱۸۷ناصحی نسباولیامهدی ۱۳۴۳۲۲/۱/۶۶بسیج البرز – طالقان – خودکاوند
۱۸۸نظریذبیح الهبهمنبتول۱۳۳۷۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۰۶ ش۳
۱۸۹واحدیاحمدرضاابوالفضل ۱۳۴۱۲۰/۱/۶۶بسیجامام سجاداشتهارد امامزاده ام کبری و صغری
۱۹۰واعظیعلی اکبرعسگر ۱۳۴۹۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرکرج – گرمدره
۱۹۱وحیدیصفرعلیسلطانعلی ۱۳۲۷۱۸/۱/۶۶بسیجعلی اکبرملارد
۱۹۲یاریرضامرتضیاقدس۱۳۴۶۲۲/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۹۸ ش۱۸
۱۹۳یارمحمدیمحمودحسنسلبی۱۳۴۴۱۸/۱/۶۶رسمیاطلاعاتکرج – امامزاده محمد
۱۹۴یوسفیابراهیمعلیحسینمرال۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶بسیجبهداریبهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۷۵ ش۳
۱۹۵یاریمحمدمهدیابوالقاسمرقیه۱۳۴۰۲۱/۱/۶۶بسیجح زینببهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۱۱۱ ش۳
۱۹۶یاراحمدیرحمانعلیدولت۱۳۴۸۱۸/۱/۶۶رسمیزهیربهشت زهرا(س) ق۲۹ ر۸۸ ش۵

سایر شهدا

شهدا

شهید مصطفی فیض آبادی

نام: سید مجید نام خانوادگی: حسینی هرات نام مادر: زهرا نام پدر: سید محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۲۲ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) سن: ۲۱

شهید منوچهر اکبری (title)
شهدا

شهید منوچهر اکبری

نام: سید مجید نام خانوادگی: حسینی هرات نام مادر: زهرا نام پدر: سید محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۲۲ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) سن: ۲۱

شهدا

شهید فضل‌الله قاسم پور

نام: سید مجید نام خانوادگی: حسینی هرات نام مادر: زهرا نام پدر: سید محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۲۲ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) سن: ۲۱

شهدا

شهید علی گندمی محمدآبادی

نام: سید مجید نام خانوادگی: حسینی هرات نام مادر: زهرا نام پدر: سید محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۲۲ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) سن: ۲۱

۴ دیدگاه ها

 1. ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در ۲:۲۸ ق٫ظ

  محمدرضا عزتی

  پاسخ

  درود بر شما.چطور میتونم تصاویر شهید داود قشقائی از شهدای عملیات کربلای۸ حضورتون ارسال کنم.

  1. ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ در ۲:۴۴ ق٫ظ

   admin2

   پاسخ

   با سلام به شما برادر عزتی
   شما میتوانید از همین طریق (سایت) یا ازطریق پیامرسان بله یا ایتا شماره هایی که در سایت ذکر شده است، عکسهای مورد نظر را ارسال بفرمایید
   با تشکر. التماس دعا

 2. ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در ۱:۴۴ ق٫ظ

  محمدرضا عزتی

  پاسخ

  درود بر شما.چطور میتونم تصاویر شهدا برای شما ارسال کنم؟

  1. ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ در ۲:۴۷ ق٫ظ

   admin2

   پاسخ

   سلام بر شما
   ازطریق سایت، یا ازطریق پیامرسانهای ایتا و بله شماره های اعلام شده
   ۶۵ ۷۰ ۱۰۰ ۰۹۰۳ – ۵۱۳ ۴۴ ۵۵ ۰۹۹۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

HomeCategoriesAccountCart
Search