برچسب: کمیته پشتیبانی

۰

کمیته پشتیبانی

شرح وظایف رئیس کمیته پشتیبانی برنامه ریزی و تدبیر برای شناسایی و گردآوری منابع مالی و پشتیبانی مرتبط با لشکر در تهران، کرج، ری، شمیرانات و شهرهای تابعه. شناسایی مکان‌ها و ظرفیتهای مناسب برای...