کمیته موزه و گنجینه آثار دفاع مقدس لشکر
کمیته‌ها

کمیته موزه و گنجینه آثار دفاع مقدس لشکر

شرح وظایف رئیس کمیته موزه و گنجینه آثار دفاع مقدس لشکر برنامه ریزی و تدبیر برای شناسایی و گردآوری اسناد قابل نگهداری در موزه یا گنجینه لشکر. شناسایی مکانها و ظرفیتهای مناسب برای تأسیس گنجینه و یا موزه لشکر. هماهنگی با مسئولین باغ…

خانهدسته‌هاحساب کاربریسبد خرید
جستجو کردن