برچسب: کمیته علمی

۰

کمیته علمی

شرح وظایف رئیس کمیته علمی تدوین راهبرد تاریخ شفاهی لشکر مبتنی بر تجربه ملی و دانش جهانی. طراحی روش علمی مستندنگاری تاریخ شفاهی ونظارب بر صحت اجرای آن. ارزیابی علمی و اظهار نظر در...