کمیته علمی
کمیته‌ها

کمیته علمی

شرح وظایف رئیس کمیته علمی تدوین راهبرد تاریخ شفاهی لشکر مبتنی بر تجربه ملی و دانش جهانی.طراحی روش علمی مستندنگاری تاریخ شفاهی ونظارب بر صحت اجرای آن.ارزیابی علمی و اظهار نظر در خصوص موضوعات، پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی ارجاع شده به کمیته.تهیه و…

خانهدسته‌هاحساب کاربریسبد خرید
جستجو کردن