برچسب: کمیته طرح و هماهنگی و نظارت

۰

کمیته طرح و هماهنگی و نظارت

شرح وظایف ایجاد ساز و کار لازم، شفاف و روشن دریافت بودجه و هزینه کرد آن در مجمع و تهیه گزارش عملکرد منابع و اعتبارات در تمامی سطوح مجمع. ایجاد هماهنگی اجرای برنامه های...