برچسب: کمیته حمایت از هیئت های رزمندگان لشکر

۱

کمیته حمایت از هیئت های رزمندگان لشکر

شرح وظایف برنامه ریزی و پیگیری جهت حمایت از هیئت های موجود لشکر. برنامه ریزی و پیگیری جهت حمایت از تأسیس هیئت های رده های مرتبط با لشکر که هنوز هیئت آن ها فعال...