برچسب: عملیات والفجر4

۰

عملیات والفجر ۴

تاریخ عملیات: بیست و هفتم مهرماه ۱۳۶۲ رمز علمیات: یا الله، یا الله، یا الله محل علمیات: جبهه شمالی – سلیمانیه، پنجوین فرمانده لشکر: حاج کاظم رستگار اهداف علمیات: تصرف دره شیلر و پنجوین...