برچسب: حمید غفوری

۰

شهید حمید غفوری

شهید حمید غفوری   ولادت: ۱۳۶۱/۱/۱ رقابیه ‘گردان: نامشخص مزار: بهشت زهرا(س) ۲۴-۱۱۱-۳۲