برچسب: اردوگاه ساجدین

اردوگاه ساجدین ۰

اردوگاه ساجدین

واقع در جاده بانه – سردشت، ۲۵کیلومتر مانده به سردشت. برای عملیات تکمیلی نصر۴ موقعیت مکانی