کلام عرشیان

و من انتخاب کردم، خط سرخ شیعه را، خط شهادت و ولایت را، خطی را انتخاب کردم که پیشوایانش همه مردان حق و مردان خدا و معصوم هستند و همه در راه مقدسشان جان را به جانان تسلیم کردند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند تا به امثال من راه زندگی را بیاموزند

فرازی از وصیتنامه شهید حسین علی طوافی