مصاحبه با کادر گردان در اردوگاه کوثر

گاهی تماشای یک عکس گاهی تماشای چند ثانیه فیلم تو را بر می دارد و پرتاب می کند به چند ده سال پیش به روزگاری که اسمش اگرچه "جنگ" بود اما رسمش؛ "همنشینی با بهترینهای عالم" بود... تماشای بعضی فیلمها و عکسها، آنقدر شیرین است که حلاوتش به کامت می نشیند نوش جانت این لحظات...   ...
Read More