هندوانه نمی‌خواست، مسئولیت پذیر می‌خواست…

از زبان همرزم شهید امیرمسعود صادقی یکتا: به یاد دارم از یک چیز خیلی بدش می آمد و تنفر داشت ، آن هم تعریف و تمجید بی جا بود. یکبار هم در این باره … ادامه خواندن هندوانه نمی‌خواست، مسئولیت پذیر می‌خواست…